Deltager på Reptilmessen

Private kan sælge opdræt af deres dyr, tilbehør og meget andet.

Dyrehandlere kan repræsentere deres forretning med et bredt udbud af varer

Foreninger kan hverve medlemmer og rådgive interesserede med den viden og de ressourcer de ligger inde med.

Love og Regler for deltagere på Reptilmessen:

 • Der må ikke nydes spiritus eller tobak i hallen.
 •  Skade på bygning og inventar skal erstattes af skadevolder.
 •  Det er ikke tilladt at medbringe dyr, der ifølge dansk lovgivning er forbudt at sælge/holde.
 •  Der er udstillers/sælgers eget ansvar at have kendskab til samt at overholde gældende love og regler vedrørende de dyr, planter og tilbehør der medbringes på messen.
 •  Der må ikke udstilles/sælges dyr der er omfattet af bilag A i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 499 af 27. maj 1997 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (Washington-konventionen/Cites) uden at der er indhentet tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.
 •  Der må ikke ske nogen form for salg til børn under 16 år som ikke er sammen med en voksen.
 •  Enhver der har en stand på denne messe har selv det fulde ansvar for de dyr der bliver udstillet/solgt på standen uanset ejerforholdet. De dyr der ikke længere er tilknyttet stande (dvs. er blevet solgt/overdraget) har den nye ejer det fulde ansvar for.
 •  Dyrene bør så vidt muligt ikke tages ud og håndteres. Hvis dette finder sted er det på udstillers/sælgers eget ansvar.
 •  Ved salg eller overdragelse af dyr, skal der medfølge en vejledning i dyrenes rette pasning ( Pasningsvejledning).

Love og Regler om dyrenes opbevaring under messen:

 • Dyrene skal være i flugtsikre terrarier eller bokse.
 •  Dyrene må ikke fylde mere end 1/3 af deres salgs/udstiller boks.
 •  For dyr der medbringes på Reptilmessen gælder at dyrenes individuelle temperatur, vand og foderkrav skal opfyldes.
 •  Der er udstillers/sælgers eget ansvar at have kendskab til samt at overholde gældende love og regler vedrørende de dyr, planter og tilbehør der medbringes på messen.
 • For terrarier/akvarier/bure til dyr på Reptilmessen gælder:
 •  at de overholder en rimelig hygiejnisk standard.
 •  at de ikke overfyldes.
 •  at der ikke findes skarpe eller spidse genstande indvendigt, tape eller anden indretning som dyrene kan skade sig på.
 •  at størrelsen og indretningen er passende til dyrene og deres adfærdsmæssige krav.
 • Passende indretning betyder at:
 •  Dyrene kan stå/ligge i naturlig stilling.
 •  Arter der har behov for bademuligheder skal have en flad skål, bassin e.l. med vand.
 •  Gravende arter skal have passende gravemuligheder.
 •  Sky arter skal have mulighed for at søge camouflage eller delvist skjul.
 •  Paddelarver og neotene salamandre (= voksne larver) skal have enten lufttilførsel via luftsten, cirkulering af vand eller hyppigt vandskift